In het laatste jaar werken onze leerlingen 2 namiddagen per week thuis. Zij plannen en realiseren dan zelfstandig opdrachten van enkele stamvakken zoals Nederlands, en van componentvakken zoals Latijn, wiskunde, wetenschappen, economie of gedrags- en cultuurwetenschappen. Om de vijfdejaars hierop voor te bereiden organiseren we één voormiddag per week begeleid zelfstandig werk op school.

Voor deze halve dag krijgen de leerlingen op voorhand een duidelijk overzicht van de leerstof die ze moeten verwerken. Aan de hand van leerpaden of een leerwijzer worden de leerlingen stap voor stap door de leerstof geloodst. Op Smartschool staan daarvoor heel wat hulpmiddelen ter beschikking: instructiefilmpjes, powerpoints, oplossleutels, uitgewerkte voorbeelden, extra oefeningen, voorbeeldtoetsen, zelftests zoals bookwidgets, …

Sommige leerlingen zullen zich als een vis in het water voelen bij deze werkvorm en hun zelfstandigheid en motivatie voelen groeien. Anderen zullen meer begeleiding nodig hebben qua planningsvaardigheden, studiediscipline en verwerkingsniveau. Er zijn dan ook steeds leerkrachten aanwezig om deze leerlingen snel te detecteren en hen te coachen. Deze manier van leren bereidt de leerlingen in de 3de graad voor op hoger onderwijs en past bovendien bij twee pijlers uit ons opvoedingsproject, namelijk het “eigenaarschap” over hun leerproces meer en meer bij de leerlingen leggen en hen een uitdagend “groeipad” bieden.

Dat deze studievorm ook de motivatie van leerlingen kan verhogen, hoeft niet te verbazen. Volgens de Zelfdeterminatietheorie – of ABC – van Ryan & Deci voelen leerlingen zich beter in hun vel en presteren ze beter als aan drie psychologische basisbehoeften wordt voldaan: behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. Door leerlingen de vrijheid te geven om hun voormiddag volgens eigen planning in te delen, bieden we hen autonomie (A). Door hen voldoende structuur te bieden in de leerpaden en ook remediëring of uitbreiding te voorzien, werken we aan hun gevoel van competentie (C). De coaching door leerkrachten en het eventueel samenwerken met medeleerlingen tot slot vergroot hun gevoel van sociale verbondenheid (B).